เกี่ยวกับโครงการ

ลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูนและแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง เป็นลุ่มน้ำย่อยที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มน้ำฯ มีลักษณะแตกต่างกันหลายลักษณะ กล่าวคือ พื้นที่ที่อยู่ตามแนวลำน้ำสงครามและลำน้ำสาขาเป็นที่ราบ มีความกว้างวัดจากแนวลำน้ำประมาณ 1,000-3,000 เมตร บริเวณเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทุกปี ไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ในช่วงฤดูฝน มีต้นไม้ไผ่แคระและไม้ทนน้ำอื่น ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามโดยภาคเอกชนที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์โดยการทดลองปลูกต้นไม้ที่สามารถทนน้ำท่วมระยะยาวได้ เช่น ยูคาลิปตัส เพื่อนำไปทำเยื่อกระดาษและปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งเพื่อป้อนให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น ส่วนทางด้านใต้ของพื้นที่ลุ่มน้ำ มีสภาพพื้นที่เป็นเนินและภูเขาสูง โดยพื้นที่สูงส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นป่าและพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งบางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูนและแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่าง ๆ ทั้งนี้ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม สภาพพื้นที่ทั่วไปจะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งที่ปราศจากฝน อากาศร้อนอบอ้าวอันเกิดจากขาดปริมาณฝนเป็นระยะเวลานาน ทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงขึ้น ปัญหาที่สำคัญที่ราษฎรท้องถิ่นพบบ่อยครั้ง ได้แก่ ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วงและในฤดูแล้ง รวมทั้งอุทกภัยซึ่งเกิดบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งส่วนที่เป็นทรัพสินของราษฎรและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ปัญหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก กล่าวคือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำสงครามตอนใกล้ปากแม่น้ำและพื้นที่ตอนกลางลุ่มน้ำถูกน้ำท่วมเป็นประจำ ราษฎรท้องถิ่นจึงได้รับความเสียหายบ่อยครั้ง บางพื้นที่ไม่อาจใช้ประโยขน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ขณะเดียวกัน หากปีใดปริมาณฝนตกน้อยหรือมีระยะเวลาที่มีปริมาณฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ ทำให้ระบบการเพาะปลูกบริเวณที่เนินจะได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ตอนต้นของลุ่มน้ำ พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมบ่อยครั้งนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในจำนวนพื้นที่ที่ราษฎรยังคงใช้ปลูกข้าวโดยยอมเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่อาจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และยังสภาพเป็นป่าไผ่กระจายอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม

กรมชลประทาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัยดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจ้างเหมา “โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูนและแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวางแผนบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ดังกล่าว