ภาพถ่ายCCTV

 • TKh.107 | เขื่อนน้ำอูน
 • TKh.108 | วัดศรีธรรมราช
 • TKh.109 | บ้านนาหว้า
 • TKh.110 | บ้านพันนา
 • TKh.111 | ชุมชนบ้านขัวสูงสวรรค์
 • TKh.112 | บ้านโพธิ์ชัยทอง
 • TKh.113 | บ้านหนองหมากแซว
 • TKh.114 | บ้านห้วยหลัว
 • TKh.115 | บ้านเหล่าสมบูรณ์
 • TKh.116 | บ้านสุขสำราญ
 • TKh.117 | บ้านท่าสำราญ
 • TKh.118 | บ้านดงหนองบัว
 • TKh.119 | บ้านปากน้ำอูน
 • TKh.120 | บ้านโป่งเปือย
 • TKh.121 | บ้านป่งไฮ