รายงานข้อมูลสถิติ

ตารางกราฟ
ค้นหาข้อมุล
  • ระบุประเภท
    • ปริมาณน้ำฝน
    • ระดับน้ำ
  • ระบุช่วงเวลา

รายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน (รายวัน)
สถานีเขื่อนน้ำอูน (TKh.107) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
ชั่วโมงที่ น้ำฝนสะสมราย 15 นาทีล่าสุด
นาทีที่ 15 นาทีที่ 30 นาทีที่ 45 นาทีที่ 60 สะสมรายชั่วโมง
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00
22
23
สะสมรายวัน 0.00