ระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัย
ลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูนและแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร

 

ลำน้ำอูน (Oon River)

ระดับน้ำเขื่อนน้ำอูน (TKH.107_Nam Oon Reservoir Elevation)


ระดับน้ำลำน้ำอูน สถานีวัดศรีธรรมราช (TKH.108_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำอูน สถานีนาหว้า (TKH.109_WaterLevel)ลำน้ำยาม (Yam River)

ระดับน้ำลำน้ำยาม สถานีบ้านพันนา (TKH.110_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำยาม สถานีชุมชนบ้านขัวสูงสวรรค์ (TKH.111_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำยาม สถานีบ้านโพธิ์ชัยทอง (TKH.112_WaterLevel)


ลำน้ำสงคราม (Songkhram River)

ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านหนองหมากแซว (TKH.113_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านห้วยหลัว (TKH.114_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านเหล่าสมบูรณ์ (TKH.115_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านสุขสำราญ (TKH.116_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านท่าสำราญ (TKH.117_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านดงหนองบัว (TKH.118_WaterLevel)


ระดับน้ำลำน้ำสงคราม สถานีบ้านปากอูน (TKH.119_WaterLevel)


ห้วยคอง (Kong River)

ระดับน้ำห้วยน้ำคอง สถานีบ้านโป่งเปือย (TKH.120_WaterLevel)ห้วยฮี้ (Hi River)

ระดับน้ำห้วยน้ำฮี้ สถานีบ้านป่งไฮ (TKH.121_WaterLevel)